Regulamin

1. Definicje

Exabid.com - Serwis internetowy działający pod adresem https://www.exabid.com (dalej: Serwis) prowadzony przez: Exabid Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 185, REGON 381073699, NIP 7010845547, KRS 0000745587 umożliwiający nawiązanie Przedsiębiorcom kontaktów handlowych w celu zawarcia umowy oraz dostarczenia towarów na podstawie indywidualnych zamówień.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Exabid.com na rzecz Użytkowników.

Użytkownik – Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, reprezentowany przez upoważnionego do reprezentowania pełnomocnika, który dokonał/a Rejestracji w Serwisie.

Rejestracja – proces utworzenia Konta w Serwisie.

Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkownika z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.

Przygotowanie zamówienia – umieszczenie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu informacji dotyczących produktu pożądanego, a w szczególności wskazanie opisu wymaganego produktu zawierającego dane techniczne, przedstawienie co najmniej jednego istniejącego wariantu produktu pożądanego oraz podanie ceny maksymalnej, którą Użytkownik gotowy jest zapłacić za produkt.

Weryfikacja zamówienia – proces polegający na ustaleniu przez Exabid.com możliwości realizacji Zamówienia. 

Złożenie zamówienia – zobowiązanie się Użytkownika do podpisania wygenerowanej przez Serwis umowy w przypadku Akceptacji przez exabid.com Zamówienia Użytkownika.

Akceptacja Zamówienia - potwierdzenie przez Exabid.com gotowości do realizacji zamówienia.

2. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, warunki składania Zamówienia na produkty, czas i zasady zawierania umowy, warunki i formy płatności, uprawnienia Użytkownika do wycofania Zamówienia.

1.2. Serwis prowadzi działalność na rzecz Przedsiębiorców za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu; posiadanie adresu e-mail; zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej; włączona obsługa javascript; zainstalowanie wtyczki Flash Player; akceptacja plików cookies.

1.3. Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

1.4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

1.5. Serwis w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

1.6. Korzystanie z Serwisu wymaga rejestracji.

1.7. Użytkownik najpóźniej w chwili dokonywania Rejestracji jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz potwierdzenia, iż zapoznał się z jego treścią.

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1. Użytkownik dokonuje Rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w tym m.in. podanie danych Użytkownika tj. nazwa podmiotu, adres siedziby, adres korespondencyjny, numer KRS, numer NIP, numer REGON, dane kontaktowe numer telefonu, adres e-mail, wskazanie reprezentanta konta Exabid oraz loginu i hasła do Konta.

2.2. W celu uzyskania dostępu do Konta Użytkownik otrzyma od Exabid.com wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie rejestracji. W celu dokończenia procesu Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia adresu e-mail poprzez uruchomienie linku weryfikacyjnego otrzymanego w wiadomości e-mail.

2.3. Użytkownik w celu Przygotowania Zamówienia zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia dostępnego w Serwisie oraz podanie w nim informacji na temat wymaganego towaru poprzez wskazanie specyfikacji technicznych produktu, danego modelu oraz wariantu dostępnego na rynku odpowiadającego wymaganiom Użytkownika, ceny maksymalnej i preferowanej daty odbioru.

2.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik podał nieprawdzie dane Exabid.com ma prawo odstąpić od weryfikacji zamówienia powiadamiając o tym Użytkownika. Exabid.com zastrzega sobie prawo do wezwania Użytkownika do uzupełnienia lub weryfikacji zamówienia.

2.7. W przypadku dokonania przez exabid.com Akceptacji Zamówienia, Exabid wzywa użytkownika do podpisania wygenerowanej przez Serwis Umowy. Pozostałe ustalenia pomiędzy stronami tj. forma płatności, szczegóły zamówienia, forma przekazania towaru itp. odbywają się na podstawie umów wygenerowanych przez Serwis.

2.10. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Termin rozpatrywania zamówień złożonych w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpoczyna swój bieg w najbliższym dniu roboczym po dniu złożenia Zamówienia.

2.11. Serwis zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

2.12. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r..Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)

3. Newsletter

3.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

3.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link dezaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Serwis informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Użytkownik może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Użytkownika, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika wirusami.

4.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Serwis nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

4.3. Serwis informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.),materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Serwis wyłącznie dla celów informacyjnych.

4.4. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

4.5. Exabid.com zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Użytkownicy oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik lub osoba odwiedzająca Serwis ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

4.6. Użytkownicy nie mogą umieszczać treści niezgodnych zobowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Użytkownikom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

4.7. O każdej zmianie regulaminu Serwis zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Użytkownik po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.

4.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

4.9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2019.